Bolić Jole | Gašparec-Skočić Ljiljana: Hrvatska vina i vinske ceste

150,00kn Dostupno
Podijeli:

Hrvatska vina i vinske ceste

Bolić Jole | Gašparec-Skočić Ljiljana

 

Ljiljana Gašparec-Skočić, Jole Bolić: Hrvatska vina i vinske ceste

Pred­stav­lje­ne su vi­no­gra­dar­ske re­gi­je, po­dre­gi­je i vi­no­gor­ja, sorte vi­no­ve loze (oko če­tr­de­se­tak kul­ti­va­ra s os­nov­nim am­pe­lo­graf­skim opi­som) i vina koja se od njih do­bi­va­ju, proi­zvo­đa­či vina s nu­žnim po­dat­ci­ma za kon­takt, po­sto­je­će vin­ske ceste i one koje tek na­sta­ju te, na kraju, sta­ti­sti­čki po­ka­za­te­lji o hr­vat­skom vi­no­gra­dar­stvu i vi­nar­stvu. Pri­ka­za­na su vina proi­zve­de­na od gro­žđa naj­po­zna­ti­jih svjet­skih i au­toh­to­nih so­ra­ta vi­no­ve loze kao i neka naj­po­zna­ti­ja pre­di­kat­na i de­ser­t­na vina te hr­vat­ski pje­nu­šci – ukup­no oko 300 vina. Uza svako vino, uz sliku boce, na­ve­de­ni su os­nov­ni or­ga­no­lep­ti­čki po­dat­ci.

 

 

Preporučamo

Top