Belaj Vitomir: Hod kroz godinu

150,00kn Nedostupno
  • AutorBelaj Vitomir
  • IzdavačGolden Marketing
  • Šifra48229
  • Broj stranica376
  • Godina izdanja1998
  • Dimenzije17x21.5 cm
  • Mjesto izdavanjaZagreb
  • Pismo...
  • Stanje...
  • Uveztvrdi
Podijeli:

Hod kroz godinu

Belaj Vitomir

Vitomir Belaj: Hod kroz godinu

Riječ je o dru­gom, pro­ši­re­nom i iz­mi­je­nje­nom iz­da­nju. Do­da­na su slje­de­ća po­glav­lja: “Pra­sla­ven­sko i prain­doeu­rop­sko”, “Bo­go­ro­di­ca sta­ro­ga svi­je­ta”, “Mit u pro­sto­ru” koja znat­no pro­ši­ru­ju i de­talj­ni­je ob­ra­đu­ju građu iz­ne­se­nu u pr­vo­me iz­da­nju. Be­la­je­va se me­to­da te­me­lji na su­če­lja­va­nju fi­lo­lo­ških in­ter­pre­ta­ci­ja re­kon­s­trui­ra­nih mit­skih frag­me­na­ta s et­no­lo­škom re­kon­s­truk­ci­jom ob­red­ne (obi­čaj­ne) rad­nje. Autor zapra-vo re­kon­s­trui­ra (pra)sla­ven­sko ba­jo­slov­lje, jer do (pra)hr­vat­sko­ga ba­jo­slov­lja (mi­to­lo­gi­je) mo­že­mo doći tek preko re­kon­s­truk­ci­je pra­sla­ven­sko­ga, ako ga uk­lo­pi­mo u širi in­doeu­rop­ski kon­tekst i onda do­bi­ve­ne spo­zna­je pri­mi­je­ni­mo na hr­vat­ske pri­li­ke. Vi­to­mir Belaj pro­na­la­zi tra­go­ve pre­tkr­šćan­ske sla­ven­ske vjere u hr­vat­skom fol­klo­ru te sa­svim le­gi­tim­no izd­va­ja Pe­ru­na i Ve­le­sa kao glav­ne ju­na­ke pra­sla­ven­ske mi­to­lo­gi­je. Ra­zli­či­te as­pek­te mit­ske priče o ži­vo­tu bo­žan­sko­ga ju­na­ka Pe­ru­na po­ve­zu­je Belaj s re­cen­t­nim hr­vat­skim puč­kim obi­ča­ji­ma, tu­ma­če­ći nam tako po­sta­nak i raz­voj mno­gih vje­ro­va­nja i što­va­nja. Knji­ga je pro­gla­še­na sveu­či­li­šnim udž­be­ni­kom.

Preporučamo

Top