Petrić Frane: Izabrani politički spisi

€ 9,29 Dostupno
Podijeli:

Izabrani politički spisi

Petrić Frane

Frane Petrić: Izabrani politički spisi

Izbor po­li­tič­kih spisa iz djela F. Pe­tri­ća obuh­va­ća Sre­tan grad, Della hi­sto­ria dieci dia­log­hi (Deset di­ja­lo­ga o po­vi­je­sti) i Della re­to­ri­ca dieci dia­log­hi (Deset di­ja­lo­ga o re­to­ri­ci) te prvi put na hr­vat­ski pre­ve­de­ne di­je­lo­ve spisa Pa­ral­le­li mi­li­ta­ri di Fran­ce­sco Pa­tri­zi. Pe­trić je fi­lo­zof i po­li­hi­stor, re­ne­san­sni hu­ma­nist, ori­jen­ti­ran na mnoga po­dru­čja zna­nja. Au­to­ri­ca uvod­ne stu­di­je o Pe­tri­će­vu ži­vo­tu, djelu i po­li­tič­kim ide­ja­ma je prof. dr. sc. Ljer­ka Sc­hif­fler. Knji­ga sa­dr­ži i ko­men­tar, bi­blio­gra­fi­ju djela F. Pe­tri­ća i ra­do­ve o njemu i nje­go­vu djelu te ka­za­la.

Preporučamo

Top