Markowski Michal Pawel: Žudnja za prisutnošću

110,00kn Dostupno
Podijeli:

Žudnja za prisutnošću

Markowski Michal Pawel

 

Michal Pawel Markowski: Žudnja za prisutnošću

Filozofija reprezentacije od Platona do Dekarta

Svaki put kada se pojavi znak koji predstavlja stvar, on se javlja umjesto te stvari, jer u suprotnom ne bismo imali posla sa znakom već sa samom stvari. Međutim, s druge strane, svaka reprezentacija oprisutnjuje na neki način ono što reprezentira, jer bi se bez relacije sa reprezentiranom stvari našla u semantičkoj praznini. Na to ukazuje etimologija: u latinskom jeziku repraesentatio je forma izvedena od glagola esse (biti). Praesens je particip od praesse (biti prije), što označava dvije stvari: smještanje u prostoru kao i prvenstvo u hijerarhiji. Prefiks re- ipak ukazuje na ponavljanje, na posredujući karakter reprezentacije. To znači da je svaka reprezentacija funkcionalno raspolovljena: „istovremeno je i zamjena i pokazivanje“, oneprisutnjavanje onoga što je predstavljeno i ponovno oprisutnjavanje, medijacija i prezentacija. U poljskom jeziku ta dvoznačnost postoji u vidu sinonimnog razumevanja riječi reprezentacija i predstava, koje je filozofska tradicija lišila sinonimnosti. Naime, re-prezentacija je re-praesentatio, ponovno oprisutnjavanje stvari uz pomoć znakova. Predstava je pak – kako je isticao Heidegger – pred-stavljanje (Vor-stellung), smještanje predmeta od strane subjekta uz pomoć misaone aktivnosti reprezentacije, odnosno ideje, što se često tumači i kao zamisao. Re-praesentatio i Vorstellung nisu isto, iako se međusobno dopunjuju ukazujući na različit karakter reprezentacije. Ona je u istoj mjeri supstitucija (re-prezentacija) stvari nekim znakom, koliko i njeno oprisutnjavanje (pred-stavljanje) u umu. Malarmeova tradicija se nesumnjivo odnosi na prvo tumačenje, a Prustova na ono drugo. (Autor)

 

 

 

Preporučamo

Top