Kolanović Kisić Nada: Ministar urotnik Mladen Lorković

€ 24,00 Dostupno
Podijeli:

Ministar urotnik Mladen Lorković

Kolanović Kisić Nada

 

Ministar urotnik Mladen Lorković

Dnev­ni­čke za­pi­se Mla­de­na Lor­ko­vi­ća, mi­ni­s­tra vanj­skih po­slo­va NDH, pri­re­di­la je za tisak i uvod­nu stu­di­ju o nje­go­vu ži­vo­tu i po­li­tič­kom dje­lo­va­nju na­pi­sa­la dr. Nada Kisić Ko­la­no­vić. Au­to­ri­ca go­vo­ri o M. Lor­ko­vi­ću kao čo­vje­ku koji se ra­zi­šao s ra­di­kal­nim us­ta­št­vom i pri­klo­nio "us­ta­škom re­for­mi­zmu". Lor­ko­vi­će­vi za­pi­si, iz­vje­šta­ji Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va NDH te svje­do­čan­stvo o puču Vokić–Lor­ko­vić iz­nim­no su do­ku­men­ti­ra­ni. U pri­re­đi­va­nju ove knji­ge upo­rab­lje­ni su broj­ni iz­vo­ri, građa i li­te­ra­tu­ra.

 

 

 

Preporučamo

Top