Chapin Lane Frederic: Povijest Mletačke Republike

180,00kn Dostupno
  • AutorChapin Lane Frederic
  • IzdavačGolden Marketing
  • Šifra34420
  • Broj stranica550
  • Godina izdanja2007
  • Dimenzije17x25 cm
  • Mjesto izdavanjaZagreb
  • PismoLatinica
  • StanjeNova knjiga
  • UvezTvrdi
Podijeli:

Povijest Mletačke Republike

Chapin Lane Frederic

Frederic Chapin Lane: Povijest Mletačke Republike

 Knji­gu ame­rič­kog pro­fe­so­ra C. Lanea mnogi sma­tra­ju­ naj­bo­ljom općom po­vi­je­sti Mle­ta­čke Re­pu­bli­ke (Ve­ne­ci­je). Lane se, pra­te­ći raz­voj Ve­ne­ci­je od na­stan­ka u 6. sto­lje­ću do mo­der­nih vre­me­na, fo­ku­si­ra pr­ven­st­ve­no na po­vi­jest tr­go­vi­ne i po­mor­stva kao naj­va­žni­je ele­men­te u iz­grad­nji ve­ne­ci­jan­ske dru­št­ve­ne struk­tu­re i pro­spe­ri­te­ta grada, ali ne zao­bi­la­zi ni druge važne as­pek­te u iz­grad­nji dr­ža­ve: po­li­ti­čka zbi­va­nja, ut­je­caj­ne osobe, de­mo­gra­fi­ju, umjet­ni­čku poi­zvod­nju. Za hr­vat­sko­ga či­ta­te­lja knji­ga će biti za­nim­lji­va jer do sada u nas nije ob­jav­ljen ni­je­dan su­vre­me­ni sin­tet­ski rad o po­vi­je­sti Ve­ne­ci­je. 

Preporučamo

Top