Frye Northrop: Anatomija kritike

200,00 kn

Northrop Frye: Anatomija kritike

Četiri eseja

Djelo ka­nad­skog kri­ti­ča­ra i pro­fe­so­ra knji­žev­no­sti čine 4 eseja (Po­vi­je­sna kri­ti­ka: teo­ri­ja mo­du­sa, Eti­čka kri­ti­ka: teo­ri­ja sim­bo­la, Ar­he­tip­ska kri­ti­ka: teo­ri­ja mi­to­va, Re­to­ri­čka kri­ti­ka: teo­ri­ja ro­do­va) koja mnogi teo­re­ti­ča­ri knji­žev­no­sti sma­tra­ju fun­da­men­tal­nim dje­lom su­vre­me­ne knji­žev­ne teo­ri­je i mo­der­ne zna­no­sti o knji­žev­no­sti uopće.

 

(PT2)

Nema na zalihi

Šifra: 49467 Kategorija: