Renouvin Pierre: Europska kriza i Prvi svjetski rat

180,00 kn

Pierre Renouvin: Europska kriza i Prvi svjetski rat

Od 1934. go­di­ne kada je prvi put ob­jav­lje­na u Fran­cu­skoj, ova je knji­ga gla­so­vi­to­ga fran­cu­skog po­vje­sni­ča­ra Pier­rea Re­nou­vi­na (1893–1974) do­ži­vje­la mnoga iz­da­nja na broj­nim svjet­skim je­zi­ci­ma.

Os­nov­nu pre­kret­ni­cu što ju je u svjet­sko­po­vi­je­snom zbi­va­nju do­ni­je­lo raz­dob­lje iz­me­đu 1914. i 1918. pisac ocr­ta­va kao pro­past eko­nom­ske i po­li­ti­čke pre­mo­ći ta­da­šnje Eu­ro­pe. Autor do­ga­đa­je opi­su­je vrlo živo, pre­gled­no i su­ge­stiv­no.

 

(E14)

Na zalihi

Šifra: 33812 Kategorija: