Ostrogorski Georgije: Povijest Bizanta 324.-1453.

240,00 kn

Georgije Ostrogorski: Povijest Bizanta 324.-1453.

Ovo djelo, na­pi­sa­no 1940. za nje­mač­kog iz­da­va­ča, pre­ve­de­no na en­gle­ski, fran­cu­ski i mnoge druge je­zi­ke, po­sta­lo je svjet­ski re­fe­ren­t­na knji­ga za bi­zan­t­sku po­vi­jest. Hr­vat­sko iz­da­nje pri­je­vod je nje­mač­kog iz­vor­ni­ka iz 1965. Knji­ga obuh­va­ća cje­lo­kup­nu po­vi­jest Bi­zan­ta – od os­ni­va­nja Kon­stan­ti­no­po­li­sa i prve po­dje­le Rim­skog Car­stva do nje­go­ve pro­pa­sti 1453. godine.

Drugo iz­da­nje pri­re­dio je mr. sc. Hr­vo­je Gra­ča­nin. Ob­ra­dio je hi­sto­rio­graf­ske iz­vo­re i pri­re­dio op­se­žnu bi­blio­gra­fi­ju, na­pi­sao stu­di­ju o sta­nju bi­zan­to­lo­gi­je i re­cep­ci­ji u nas te pri­re­dio rječ­nik te­melj­nih poj­mo­va.

Hrvatsko izdanje “Povijesti Bizanta” svjetski poznatog i uvaženog ruskog bizantologa Georgija Ostrogorskog (1902.-1976.), sveučilišnog profesora u Wroclawu i Beogradu, pripremljeno je i prevedeno prema posebnom njemačkom izdanju u kojem je uz dopuštenje autora izostavljen znanstveni aparat. Time je ovaj pregled bizantske povijesti postao zanimljiv za čitanje daleko širem krugu čitatelja, a ne samo stručnjacima kojima je prvobitno bio namijenjen. Navodimo naslove poglavlja ove faktografski i stilski iznimno dobro pripremljene i pisane knjige: Osnovne crte razvoja ranobizantske države (324.-610.); Borba za opstanak i obnova bizantske države (610.-710.); Doba ikonoklastičke krize (711.-843.); Doba procvata Bizantskog Carstva (843.-1025.); Vladavina carigradskog činovničkog plemstva (1025.-1081.); Vladavina vojnog plemstva (1081.-1204.); Latinska vladavina i obnova Bizantskog Carstva (1204.-1282.); Rasulo i propast Bizantskog Carstva (1282.-1453.). Knjiga je opremljena sljedećim dodacima: tablica događaja, popis vladara, genealoške tablice bizantskih dinastija, kazalo i zemljopisne karte.

 

 

Na zalihi

Šifra: 23585 Kategorije: ,