Simion Eugen: Sioran mitologija nesavršenosti

200,00 kn

Eugen Simion: Sioran mitologija nesavršenosti

Studija Cioran – mitologija nesavršenosti, autora Eugena Simiona svojevrsna je oda Emilu Cioranu, rumunjskom filozofu i esejistu. Podnaslov ove studije upućuje nas na “stvarnu i predivnu mitologiju ideja”, koja ujedno gradi i književnu mitologiju. Za razumijevanje cjelokupnog Cioranovog opusa autor nagovještava da bi trebalo objaviti i nje­go­vu ko­re­spon­den­ci­ju na­kon 1947. go­di­ne. Smatra da je ona “esen­ci­jal­na za pra­vil­no razumijevanje čo­vje­ka ko­ji je pi­sao: kom­plek­san, ne­rijet­ko zbu­nju­ju­ći, sko­ro uvijek iz­ne­nađu­ju­ći, pa­ra­dok­sa­lan i pam­tljiv”. Cioran pripada generaciji koja je počela stvarati pod utjeca­jem pr­o­fe­so­ra Naea Ionescua, ali i pod utjeca­jem no­vog evrop­skog idej­nog prav­ca, eg­zi­sten­ci­ja­li­zama. Te­me i na­čini stva­ra­nja fi­lo­zo­fi­je zasnovali su se na eg­zi­sten­ci­jal­noj me­di­ta­ci­ji, koja bi često podrazumijevala subjektivni eg­zi­sten­ci­jal­ni ne­mir. “No­va su­bjek­tiv­nost”, koju zagovaraju Mircea Eliade i Mircea Vulcănescu, pred­sta­vlja i po­če­tak ru­mun­jskog eg­zi­sten­ci­ja­li­zma na koji će se Cioran nadovezati.

 

Iako se Simion usmjerio na ranije Cioranove radove, na razdoblje kad je pisao na materinskom jeziku, smatra da svakako ne treba zanemariti i eseje napisane na francuskom, imajući u vidu da njegov odlazak u Francusku predstavlja prekretnicu i u ideološkom, ali i u književnom smislu. Iako su centralne teme u Cioranovom stvaralaštvu one poput razmišljanja o apsurdu, uzaludnosti, propadanju, njegova se filozofija ne treba promatrati kao čista filozofija pesimizma – raskoš i mudrost kojima su obasuti njegovi tekstovi čine ga brilijantnim moralistom u čiji stilistički sjaj danas nitko ne sumnja.

(F7)

Na zalihi

Šifra: 52597 Kategorija: