Brown Peter: Uspon hrišćanstva na Zapadu

220,00 kn

Peter Brown: Uspon hrišćanstva na Zapadu

Sve­o­bu­hvat­na povijest pr­vih tisuću go­di­na kršćan­stva.

Ova knjiga nije sa­mo vo­dič na­mje­njen za­in­te­re­sira­ni­ma za po­znu an­ti­ku, već je i pa­žlji­vo is­pri­ča­na pri­ča o kršćan­stvu na­šeg do­ba. Knji­ga nu­di ži­vo­pi­snu i sve­o­bu­hvat­nu povijest pr­vih tisuću go­di­na kršćan­stva. Autor nas svo­jim bo­ga­tim po­zna­va­njem i raz­u­mje­va­njem za­pad­nog kršćan­stva vo­di kroz kršćan­ski svijet od pro­pa­sti rim­skog car­stva do „mrač­nog sred­njeg vije­ka“. Pro­mi­šlja­njem o te­mi, autor pod­sti­če rad na re­vi­zi­ji dav­no pri­hva­će­nih in­ter­pre­ta­ci­ja pe­ri­o­da od 200. do 1000. go­di­ne na­še ere. Peter Brown je u svo­ju stu­di­ju uklju­čio i na­la­ze mno­go­broj­nih ne­dav­nih is­tra­ži­va­nja ko­ja su po­nu­di­la no­ve re­zul­ta­te, i ti­me iz­nje­drio sin­te­tič­ko dje­lo ve­li­ke vrijed­no­sti. Pred či­ta­telji­ma je prije­vod dru­gog, pre­ra­đe­nog iz­da­nja, do­pu­nje­nog uvo­dom i no­vim po­gla­vlji­ma, kao i na­po­me­na­ma i op­šir­ni­jom bi­bli­o­gra­fi­jom, te je sto­ga ve­o­ma po­go­dno šti­vo za stu­den­te i pro­u­ča­va­telje povijesti.

 

(E6)

Nema na zalihi

Šifra: 42898 Kategorija: