Chateau Dominique: Film i filozofija

100,00kn Dostupno
  • AutorChateau Dominique
  • IzdavačClio
  • Šifra42921
  • Broj stranica256
  • Godina izdanja2011
  • Dimenzije15x21 cm
  • Mjesto izdavanjaBeograd
  • PismoLatinica
  • StanjeOdlično
  • UvezTvrdi s ovitkom
Podijeli:

Film i filozofija

Chateau Dominique

 

Dominique Chateau: Film i filozofija

Film i fi­lo­zo­fi­ja da­je isto­vre­me­no povijesni i kri­tič­ki pre­gled utjeca­ja fi­lo­zo­fi­je na film i svje­do­či o jed­noj no­voj fa­zi u te­o­ri­ji fil­ma.

Utjecaj fi­lo­zo­fi­je na film oči­ta­va se u tri aspek­ta: pred­sta­vlja­nje li­ka fi­lo­zo­fa u film­skoj umjet­no­sti, po­ku­ša­ja film­skih adap­ta­ci­ja fi­lo­zof­skih tek­sto­va i u spo­sob­no­sti fil­ma da fi­lo­zo­fi­ra.

Do­mi­nique Chateau sin­te­ti­zira do­pri­nos Berg­so­na, Be­nja­mi­na, Aj­zen­štaj­na, Ep­ste­na, Ba­ze­na, Mer­leau-Pon­tyja, Mi­tri­ja, Ca­ve­lla, De­leu­zea i Še­fe­ra, iz­me­đu osta­lih, za­dr­ža­va­ju­ći se pri tom kod onih prijed­lo­ga fi­lo­zo­fi­je fil­ma ko­ji taj me­dij shva­ća­ju kao povijesni fe­no­men po­ve­zan s mo­der­no­šću, kao po­lje spe­ci­fič­nog iz­ra­za ili pak kao pred­met is­ku­stva gdje su fi­lo­zo­fi­ja i film jed­na­ko na pro­bi.

 

 

Preporučamo

Top